Dr. jur. Alex Janzen

Rechts­an­walt
Fach­an­walt für Steu­er­recht
Fach­an­walt für Bank- und Kapi­tal­markt­recht

Steuern Sie Ihr Schiff in den sicheren Hafen des Rechts

Stand­ort

Kon­takt

Dr. Alex Jan­zen
Rechts­an­walt
Fach­an­walt für Steu­er­recht
Fach­an­walt für Bank- und Kapi­tal­markt­recht

Pem­pel­forter Str. 10
40211 Düs­sel­dorf

Tel: 0211/15845247
Fax: 0211/15845248
E‑Mail: info@rechtsanwalt-dr-janzen.de